top of page

Regulamin i Polityka prywatności

 

Główne miejsce imprezy: Hotel Swing ul. Dobrego Pasterza 124

Termin: 07.06 – 09.06.2024 r.

Organizator: SzafaMyśli Piotr Grzybek NIP : 6751700907 ul. Śliwkowa 8/11 31-982 Kraków 

 

 

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, zachowując reżim sanitarny i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

 

 1. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:

 • osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,

 • osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się dokumentem tożsamości lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia że próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).

 1. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:

 • zachowują się agresywnie, zakłócają porządek imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,

 • pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

 1. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.

 2. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

 3. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

 4. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

 5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:

 • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

 • unikać paniki,

 • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

 • nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

 1. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i życia uczestników imprezy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

 2. Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników imprezy i inne osoby przebywające na terenie imprezy.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany prowadzących, programu daty i miejsca wydarzenia. 

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W tym przypadku gwarantuje też zwrot ceny biletu wstępu na wydarzenie.

 

 

 

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie oraz przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w tym do przestrzegania reżimu sanitarnego, jeśli będzie to uzasadnione sytuacja epidemiczną oraz w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, a także do przestrzegania poniższego regulaminu.
   

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI i ZWROTÓW

 

Zakup biletów

 • Po dokonaniu wyboru oferty, należy wypełnić formularz dostępny na stronie wydarzenia. W ciągu 24h na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie przyjęcia zamówienia i informacje o kolejnych krokach.

 • Potwierdzenie otrzymane po dokonaniu płatności należy posiadać w pliku PDF do okazania na nośniku elektronicznym (np. telefon) 

 • Każdy uczestnik festiwalu zobowiązany jest do noszenia opaski festiwalowej w widocznym miejscu. 

 • Podstawą do wstępu na wydarzenie jest posiadanie POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA jako potwierdzenia płatności otrzymanej po dokonaniu zakupu oraz DOKUMENT TOŻSAMOŚCI potwierdzający dane na zgłoszeniu. 

 • Brak zgłoszenia i potwierdzenia płatności może być podstawą do nie wpuszczenia uczestnika na teren imprezy. Odpowiedzialność za trwałe zapisanie otrzymanego biletu bezpośrednio po zakupie leży po stronie Uczestnika. 

 • W przypadku trudności z odnalezieniem biletu należy niezwłocznie, po uprzednim sprawdzeniu wszystkich podfolderów skrzynki mailowej (włącznie z folderem SPAM) zgłosić problem na adres : bailaton.info@gmail.com


ZWROT BILETÓW oraz REKLAMACJE

 • Przy zakupie passa obowiązuje 14-dniowa polityka zwrotu. Po 14-stym dniu od daty zakupu nie przyjmujemy zwrotów passów niezależnie od przyczyny.

 • Zgłaszanie zwrotów możliwe jest tylko do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.  

 • Zwrot dokonany zostanie na rachunek kupującego w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia.

 • Zgłoszeń dotyczących zwrotów, problemów technicznych, braków otrzymania potwierdzenia dokonujemy na adres bailaton.info@gmail.com

 • Reklamacje związane z zakupem passa lub innego produktu mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: bailaton.info@gmail.com

 • Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

ODSPRZEDAŻ BILETÓW

 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa może zostać dokonana tylko 1 raz. Odkupionego passa nie można odsprzedać kolejnej osobie. Po zmianie właściciela nie obowiązuje 14 dniowa polityka zwrotu.

 • Pierwotny właściciel passa powiadamia o zmianie wysyłając mail do organizatora zawierający imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela na adres bailaton.info@gmail.com

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających z wydarzenia BailaTON Dance Festival (klauzula informacyjna)

 

 

 1. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez SzafaMyśli Piotr Grzybek NIP : 6751700907 ul. Śliwkowa 8/11 31-982 Kraków 

 2. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod następującym adresem e-mail lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.

 3. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach:

  1. świadczenia usług/ wykonania umowy przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  2. przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

  3. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  4. księgowo-podatkowych– obowiązek wynikający z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  5. dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami – uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  6. wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 4. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

 6. Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej):

  1. Prawo dostępu do danych;

  2. Prawo do sprostowania danych;

  3. Prawo do usunięcia danych;

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;

  5. Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy);

  6. Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora);

  7. Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody;

  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazane w oparciu o upoważnienie administratora jego pracownikom i współpracownikom, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usług zakwaterowania.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 10. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.

bottom of page